Lög Markaðsráðs


Lög Markaðsráðs

I. kafli
Nafn og tilgangur

1. gr.
Félagið heitir Markaðsráð, félag viðskipta- og hagfræðinema við Háskólann í Reykjavík. Á ensku skal félagið nefnast Markaðsráð, Reykjavík University School of Business Student’s Organization. Aðsetur þess er í Háskólanum í Reykjavík og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr.
Tilgangur félagsins er

1. að gæta hagsmuna, velferðar og efla samkeppnishæfni viðskipta- og hagfræðinema við Háskólann í Reykjavík;
2. að taka þátt í samvinnu akademískt menntaðra manna og stuðla að mótun viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík;
3. að vera í fyrirsvari fyrir viðskipta- og hagfræðinema Háskólans í Reykjavík gagnvart háskólayfirvöldum, opinberum aðilum og öðrum innlendum og erlendum aðilum;
4. að þjálfa félaga sína til viðskipta- og hagfræðilegra viðfangsefna, rökfimi, mælskulist og öðru því sem prýða má góðan viðskipta- og hagfræðing;
5. að annast útgáfustarfsemi um viðskipta- og hagfræði, svo og um hagsmuna- og áhugamál viðskipta- og hagfræðinema;
6. að stuðla að öflugu félagslífi innan viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík.

3. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því m.a.:

1. að skapa tengsl við félög viðskipta- og hagfræðinga og viðskipta- og hagfræðinema hér á landi sem og erlendis;
2. að stofna til umræðu um viðskipta- og hagfræðileg málefni;
3. að efna til funda um viðskipta- og hagfræðileg málefni;
4. að halda úti nemendaskóla;
5. að vera vakandi um öll þau mál sem snerta viðskipta- og hagfræðinema sem og viðskipta- og hagfræðinga í landinu;
6. að efna til mannfagnaða í nafni félagsins;
7. að hafa starfandi gæða og hagsmunaráð viðskipta- og hagfræðinema;
8. að annast útgáfustarfsemi um viðskipta- og hagfræði, svo og um hagsmuna- og áhugamál viðskipta- og hagfræðinema;
9. að gefa út tímarit viðskipta- og hagfræðinema.

4. gr.
Starfstími Markaðsráðs og reikningsár er á milli aðalfunda.

II. kafli
Stjórn félagsins

5. gr.
Stjórn skal skipuð sex félagsmönnum. Kosningar til stjórnar skal auglýsa á tryggilegan hátt 2 vikum, hið minnsta, fyrir boðaðan aðalfund. Stjórn skal skipuð formanni, varaformanni, gjaldkera, formanni skemmtinefndar og formanni málfundafélags og formanni Hagfræðifélagsins.

6. gr.
Stjórn Markaðsráðs stýrir málefnum félagsins með þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Hún tekur ákvarðanir um starfsemi félagsins og er ábyrg fyrir fjárreiðum og skuldbindingum gagnvart öðrum aðilum.

7. gr.
Formaður Markaðsráðs ritar firma félagsins. Formaður og gjaldkeri rita prókúru félagsins.

8. gr.
Formaður, í forföllum hans varaformaður, kemur fram fyrir hönd Markaðsráðs innan sem utan Háskólans í Reykjavík.

9. gr.
Formaður, í fjarveru hans varaformaður, stjórnar fundum stjórnar. Í fjarveru þeirra stjórnar einhver stjórnarmanna fundi samkvæmt ákvörðun hverju sinni.

10. gr.
Varaformaður, í fjarveru hans formaður málfundafélags, ritar fundargerðir stjórnarfunda og skal sjá til þess að fundargerðir séu samþykktar af stjórn Markaðsráðs. Varaformaður hefur umsjón með heimasíðu félagsins, www.markadsrad.is, svo og umsjá aðsendra bréfa. Heimasíða félagsins skal vera upplýsingaveita um alla atburði á vegum Markaðsráðs. Varaformaður skal vera tengiliður Markaðsráðs við önnur félög viðskipta- og hagfræðinema, innlend sem erlend.

11. gr.
Gjaldkeri ber ábyrgð á bókhaldi félagsins. Gjaldkeri fer jafnframt með yfirumsjón yfir fjármálum allra nefnda og undirfélaga sem starfa á vegum Markaðsráðs. Gjaldkeri undirbýr fjárhagsáætlun félagsins eitt ár fram í tímann og leggur hana fyrir stjórn til samþykktar fyrir septemberlok ár hvert. Verði gjaldkera ljóst að tap sé á rekstri félagsins skal boða til fundar innan stjórnar hið fyrsta og tekin sameiginleg ákvörðun um aðgerðir.

12. gr.
Reikningsár félagsins er á milli aðalfunda. Reikningum félagsins skal lokað 10 sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund. Endurskoðendur félagsins skulu fá reikninga til endurskoðunar eigi síðar en 4 sólarhringum fyrir aðalfund svo hægt sé að bera þá upp til samþykktar. Ársreikningar Markaðsráðs skal ætíð vera opinber á heimasíðu félagsins.

13. gr.
Formaður skemmtinefndar ber ábyrgð á starfi Skemmtinefndar Markaðsráðs og tekur þátt í störfum stjórnar.

14.gr.
Formaður málfundafélags ber ábyrgð á starfi Málfundafélags Markaðsráðs, skal sjá um að halda hin ýmsu virðisaukandi námskeið fyrir nemendur viðskiptadeildar og tekur þátt í störfum stjórnar.

15. gr.
Formaður Hagfræðifélagsins ber ábyrgð á starfi Hagfræðifélagsins og tekur þátt í störfum stjórnar. Formaður skal, ásamt ritstjóra Hagvísis og meðlimum Hagfræðifélagsins annast útgáfu Hagvísis, tímarits viðskipta- og hagfræðinema við Háskólann í Reykjavík.

16.gr.
Skipunartími stjórnar er á milli aðalfunda.

17. gr.
Stjórn skal halda fundi eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. Formaður boðar til stjórnarfunda. Stjórnarmeðlimir geta óskað þess að boðað verði til stjórnarfundar.

18. gr.
Meirihluti atkvæða ræður á stjórnarfundi. Stjórn telst ályktunarbær, ef meirihluti stjórnarmeðlima situr fund. Falli atkvæði jafnt ræðst atkvæðagreiðsla af atkvæði formanns.

19. gr.
Stjórn félagsins skal leita leiða til fjármögnunar félagsins.

20. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að gera samstarfssamning við félag stúdenta við Háskólann í Reykjavík um fjármál félaganna, samninga þeirra við önnur hagsmunafélög stúdenta og umboð til bindandi samningsgerðar í nafni Markaðsráðs.

21. gr.
Stjórn félagsins getur boðað til almenns félagsfundar til að ræða málefni Markaðsráðs við félagsmenn. Formaður Markaðsráðs opnar fundinn og tilnefnir fundarstjóra sem stýrir umræðum. Stjórn er skylt að boða til almenns félagsfundar ef fimmtungur félagsmanna óskar þess með skriflegri beiðni til stjórnar félagsins. Félagsfundir skulu auglýstir tryggilega með tveggja daga fyrirvara hið minnsta.

22. gr.
Komi fram tillaga um vantraust á stjórn eða einstaka stjórnarmeðlimi, skemmtinefnd eða einstaka skemmtinefndarmeðlimi, málfundarfélag eða einstaka málfundarfélagsmeðlimi, hagfræðifélag eða einstaka hagfræðifélagsmeðlimi Markaðsráðs skal stjórn boða til félagsfundar, með tryggilegum hætti, innan tveggja vikna frá þeim tíma er tillagan barst til stjórnar. Fundurinn er lögmætur ef einn þriðji hluti félagsmanna mætir. Tillagan hlýtur samþykki ef þrír fjórðu hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði. Hljóti tillaga samþykki telst viðkomandi stjórn, nefnd eða embættismaður hafa látið af embætti að fundinum loknum og skal fundarstjóri boða til aukafundar innan tveggja vikna, með viku fyrirvara hið minnsta, með tryggilegum hætti. Á þeim fundi skal kjósa stjórn eða embættismann, sem gegnir embætti fram að næsta aðalfundi. Meirihluti atkvæða ræður kosningu. Framboð til stjórnar skal berast fundarstjóra fyrir upphaf fundar. Ákvæði þessarar greinar gilda einnig, eftir því sem við á, ef embættismenn Markaðsráðs segja af sér.
Stjórn eða einstakir stjórnarmeðlimir, skemmtinefnd eða einstakir skemmtinefndarmeðlimir, málfundafélag eða einstakir málfundarfélagsmeðlimir, hagfræðifélag eða einstaka hagfræðifélagsmeðlimi Markaðsráðs skulu: Sinna störfum sínum af kostgæfni, stunda heiðarleg vinnubrögð, vekja traust og virðingu út á við og leitast við að styrkja samstarf og samstöðu félagsmanna Markaðsráðs.

III. kafli
Aðalfundur og kosningar

23. gr.
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda í apríl ár hvert. Til fundarins skal boða með auglýsingu á tryggilegan hátt, með viku fyrirvara hið minnsta, og er hann þá lögmætur. Tillaga hlýtur samþykki ef helmingur fundarmanna greiðir henni atkvæði.

24. gr.
Mál þessi skulu tekin til meðferðar á aðalfundi:
1. Stjórn félagsins gerir grein fyrir störfum sínum.
2. Stjórn félagsins leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Ný stjórn tekur við.
5. Kosið í embætti tveggja endurskoðenda og eins til vara.
6. Önnur mál.

25. gr.
Kosningar í embætti Markaðsráðs skulu standa yfir í þrjá daga.

26. gr.
Kosningarétt hafa allir félagsmenn. Kjörgengi hafa allir þeir félagsmenn sem greitt hafa félagsgjöld, nema annað komi fram í lögum þessum. Framboð skulu vera skrifleg og undirrituð eða staðfest í gegnum skólanetfang frambjóðanda. Kosningar til embætta Markaðsráðs skal halda í mars ár hvert. Tilkynna skal niðurstöður kosninganna í síðasta lagi viku eftir að lokað hefur verið fyrir kosningar.  Auglýsa skal eftir framboðum minnst 20 dögum fyrir fyrsta kjördag. Kosið er í embætti stjórnar, til skemmtinefndar Markaðsráðs ásamt Málfundarfélags Markaðsráðs. Hver frambjóðandi má einungis bjóða sig fram í eitt embætti innan félagsins.

27. gr.
Ef frambjóðandi er einn í framboði þarf hann 2/3 hluta greiddra atkvæða til að hljóta kosningu. Ef ekki hefur hlotist lögleg kosning í öll embætti, skal nýkjörin stjórn auglýsa eftir framboðum í laus embætti ekki síðar en 15 dögum eftir aðalfund. Hafi, eftir þessa síðari umferð kosninga, ekki hlotist lögleg kosning í öll embætti, skal nýkjörin stjórn skipa í laus embætti úr hópi félagsmanna sem hafa kjörgengi.

28. gr.
Kjörstjórn skal skipuð þremur óháðum aðilum. Stjórn Markaðsráðs skal skipa kjörstjórn úr hópi félagsmanna. Kjörstjórn nýtur ekki kjörgengis.

29. gr.
Þrátt fyrir ákvæði 28. gr., 31. gr. og 32. gr. er stjórn Markaðsráðs heimilt að fela kjörstjórn Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík stjórn kosninganna.

30. gr.
Kosningar skulu fara fram með rafrænum hætti og skal upplýsingafulltrúi í samráði við kjörstjórn sjá til þess að öllum kröfum um öryggi og skilvirkni sé fullnægt. Kosningar skulu vera leynilegar.

31. gr.
Stjórn Markaðsráðs skal skipa þrjá aðila í kærunefnd vegna kosninga. Þeir sem sæti eiga í kærunefnd hafa fyrirgert rétti sínum til framboðs í viðkomandi kosningum.

32.gr.
Kærur vegna kosninga skulu berast kærunefnd skriflega eigi síðar en þremur virkum dögum eftir að kosningar fóru fram. Kærunefnd skal kveða upp úrskurð um efni kæru eigi síðar en viku eftir að kærufrestur rann út. Kærunefnd hefur endanlegt úrskurðarvald um efni kæru.
Komist kærunefnd að því að kosning, í heild eða að hluta til, hafi ekki verið framkvæmd samkvæmt áður birtum reglum um framgang kosninga, skal kjörstjórn boða til kosninga á ný, í viðkomandi embætti. Kosningar skulu fara fram eigi síðar en tíu dögum eftir að kærunefnd skilar úrskurði og skal til þeirra boðað með viku fyrirvara.
Auglýsa skal eftir framboðum með viku fyrirvara og rennur framboðsfrestur út sólahring fyrir boðaðar kosningar. Að öðru leyti skulu sömu reglur gilda um framkvæmd aukakosninga og aðalkosninga sbr. 48. gr.

IV. kafli

Félagsmenn

33. gr.
Allir þeir er stunda nám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík njóta aðildar að félaginu.

34. gr.
Stjórn Markaðsráðs er heimilt að ákvarða félagsgjöld. Þá er stjórn heimilt að veita þeim sem greiða félagsgjöld fríðindi umfram aðra. Félagsgjöld Markaðsráðs eru ekki endurgreidd.

35. gr.
Stjórn félagsins, að frumkvæði 50 félagsmanna, er heimilt að víkja félagsmanni úr félaginu vegna ámælisverðrar háttsemi. Skila þarf skriflegri beðni til stjórnar þar sem ámælisverð háttsemin er rökstudd á ítarlegan hátt.

36. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að útnefna heiðursfélaga og verndara Markaðsráðs meti hún tilefni til.

37. gr.
Hver árgangur í viðskiptafræði sem og hagfræði skal tilnefna trúnaðarmann úr sínum röðum til þess að taka við athugasemdum frá nemendum viðskiptadeildar. Trúnaðarmenn skulu vera 8 talsins, einn úr hverjum árgangi dagskóla sem og tveir fyrir hönd fjarnema. Stjórn Markaðsráðs skal sjá til þess að trúnaðarmenn séu kosnir eigi síðar en 1. október ár hvert. Formaður Markaðsráðs myndar Gæða- og hagsmunaráð  BSc-náms í viðskipta- og hagfræði ásamt trúnaðarmönnum, forstöðumanni sem og verkefnastjóra BSc- náms í viðskipta- og hagfræði . Gæðaráð skal marka stefnu Markaðsráðs í málefnum sem varða viðskipta- og hagfræðinámið almennt, gæði kennslu og framkvæmd námskeiða.

38. gr.
Stjórn Markaðsráðs er heimilt að boða trúnaðarmenn viðskiptafræðinema á fundi sína. Hann hefur þar málfrelsisrétt.

V. kafli
Félagsdeildi

39. gr.
Málfundafélag Markaðsráðs skal skipað fjórum til fimm aðilum, sem kosnir skulu listakosningu, og skal tilgreint á framboðslista hver býður sig fram til formanns þess. Hlutverk félagsins er að ná fram markmiðum 2. til 5. tölul. 3. gr. Stjórn málfundafélagsins skal heimilt að efna til kosningar á meðal nýnema um fulltrúa þeirra til setu í málfundafélaginu. Skal slík kosning fara fram eigi síðar en 1. október ár hvert. . Ef nefndin er skipuð fjórum aðilum ræður meirihluti atkvæða en falli atkvæði jafnt fer formaður með oddaatkvæði. Ef félagið er skipað fimm aðilum ræður meirihluti atkvæða.

40. gr.
Málfundafélag Markaðsráð sér um að starfræka Viðskiptaþing Markaðsráðs og ber formaður Málfundafélags ábyrgð á Viðskiptaþinginu fyrir hönd Markaðsráðs. Hann skal stefna að því að Viðskiptaþing verði haldið a.m.k. mánaðarlega og skal einnig sjá til þess að Viðskiptaþingin séu vel kynnt með póstsendingum, vefsíðu sem og Facebook síðu Markaðsráðs. Markmið Viðskiptaþings skal vera að skapa betri tengsl milli nemenda Háskólans í Reykjavík og ýmissa forsvarsmanna atvinnulífsins. Mikilvægt er að formaður málfundafélags reyni að fá þjóðþekkta og áhugaverða fyrirlesara á þingið t.d. forstjóra stórfyrirtækja, formenn stjórnmálaflokka og erlenda fyrirlesara.

41. gr.
Viðskiptaþing skal vera opið öllum nemendum skólans, kennurum, útskrifuðum nemendum og öðrum aðilum skólans. Formaður Málfundafélags ásamt meðlimum þess skulu ávallt vera snyrtilegur í klæðaburði á viðskiptaþingi.

42. gr.
Málfundarfélag Markaðsráðs skal sjá um að halda hin ýmsu virðisaukandi námskeið fyrir nemendur viðskiptadeildar sem og nemendaskóla.

43. gr.
Skemmtinefnd Markaðsráðs skal skipuleggja skemmtanir fyrir félagsmenn í samstarfi við stjórn Markaðsráðs. Skemmtinefnd Markaðsráðs skal skipuð fjórum til fimm aðilum, sem kosnir skulu listakosningu og skal tilgreint á framboðslista hver býður sig fram til formanns hennar. Hlutverk nefndarinnar er að ná fram markmiðum 6. tölul. 3. gr. Ef nefndin er skipuð fjórum aðilum ræður meirihluti atkvæða en falli atkvæði jafnt fer formaður með oddaatkvæði. Ef nefndin er skipuð fimm aðilum ræður meirihluti atkvæða.

44. gr.
Skemmtinefnd Markaðsráðs skal vera kjörinn einum nýnemafulltrúa úr viðskiptafræði og einum nýnemafulltrúa úr hagfræði.

45. gr.
Hagfræðifélagið skal skipað þremur til fimm aðilum, sem kosnir skulu listakosningu, og skal tilgreint á framboðslista hver býður sig fram til formanns þess. Hlutverk félagsins er að ná fram markmiðum 5., 8., og 9. tölul. 3. gr. Stjórn Hagfræðifélagsins skal heimilt að efna til kosningar á meðal nema um ritstjóra og fulltrúa þeirra til setu í Hagfræðifélaginu. Skal slík kosning fara fram eigi síðar en 1. október ár hvert. Ef nefndin er skipuð fjórum aðilum ræður meirihluti atkvæða en falli atkvæði jafnt fer formaður með oddaatkvæði. Ef félagið er skipað þremur eða fimm aðilum ræður meirihluti atkvæða.

46. gr.
Hagfræðifélagið sér um að annast útgáfu Hagvísis, tímarits viðskipta- og hagfræðinema við Háskólann í Reykjavík og ber formaður Hagfræðifélagsins ábyrgð á útgáfu tímaritsins fyrir hönd Markaðsráðs. Hagfræðifélagið sér einnig um að annast útgáfustarfsemi um viðskipta- og hagfræði, svo og um hagsmuna- og áhugamál viðskipta- og hagfræðinema. Hagfræðifélaginu er að auki heimilt að efla til mannfangaðar hagfræðinema sem og viðskiptafræðinema.

47. gr.
Stjórn félagsins getur óskað eftir þátttöku félagsmanna í starfsemi í þágu þess og skipað nefndir ef þess gerist þörf.

VI. kafli
Breytingar á lögum

48. gr.
Lögum félagsins má breyta á aðalfundi eða sérstaklega boðuðum lagabreytingafundi með 10 daga fyrirvara, hið minnsta, og þurfa 2/3 hlutar fundarmanna að greiða atkvæði með lagabreytingunni til að hún verði samþykkt.
Stjórn er skylt að boða til lagabreytingarfundar ef 25% félagsmanna óskar þess. Stjórn er heimilt að boða til slíks fundar að eigin frumkvæði. Allir félagsmenn hafa rétt til að koma með tillögur að lagabreytingum.
Tillögum til lagabreytinga skal skilað til stjórnar eigi síðar en 7 dögum fyrir boðaðan fund. Tillögur skulu auglýstar á tryggilegan hátt. Í fundarboði skal þess getið sérstaklega að tillaga til lagabreytinga verði tekin til meðferðar á fundinum og skal efni hennar lýst.
Heimilt er á aðalfundi eða lagabreytingarfundi að koma með breytingartillögu við löglega fram komna breytingartillögu svo lengi sem tillaga fundarins breytir ekki efni upphaflegu breytingartillögunnar að upplagi. Lagabreyting öðlast gildi frá þeim tíma þegar hún er samþykkt á aðalfundi eða öðrum lagabreytingarfundi. Á lagabreytingafundi skal fylgja fundarsköpum.

49. gr.
Ágreining um lög félagsins skal útkljá með gerðardómi. Stjórn félagsins skipar einn mann í gerðardóm, félagsfundur annan og forseti viðskiptadeildar tilnefnir oddamann úr hópi kennara viðskiptadeildar.

50. gr.
Nú kemur fram tillaga um að félaginu skuli slitið. Skal hún sæta sömu meðferð og tillaga til lagabreytinga, skv.
48. gr.

51. gr.
Eignir félagsins ganga til viðskiptafræðideildar HR til varðveislu þegar félaginu er slitið þar til viðskipta- og hagfræðinemar stofna annað félag í sama tilgangi sem telst arftaki Markaðsráðs og fær því eignir þess.

52. gr.
Lög þessi skulu ætíð birt á heimasíðu Markaðsráðs, www.markadsrad.is, þar sem öllum félagsmönnum er heimilaður aðgangur.

53. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

 

Lög þessi voru samþykkt á Lagabreytingafundi Markaðsráðs þann 28.02.2017